Sindikat PPDIV

A+ A A-

POTPISANO ČETIRI KOLEKTIVNA UGOVORA ZA DEVET KOMPANIJA ŽITA OSIJEK

U četvrtak 27. srpnja u Osijeku su potpisani novi kolektivni ugovori za devet društava iz sustava Žito grupe gdje Sindikat PPDIV ima organizirano članstvo. Razina prava radnika iz dosadašnjih kolektivnih ugovora kojima ističe rok zadnjim danom mjeseca srpnja je zadržana te se novi kolektivni ugovor potpisao na rok od dvije godine. Rezultat je to dobrog socijalnog dijaloga koji postoji u sljedećim tvrtkama: NOVI AGRAR d.o.o., FARMA MUZNIH KRAVA MALA BRANJEVINA d.o.o., HANA KOŠKA d.o.o., ROSA d.o.o., MELEM d.o.o., BERAK d.o.o., HANA VUKA d.o.o., KRNDIJA d.o.o., Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. potpisnicima novih kolektivnih ugovora. Na svečanome potpisivanju su sudjelovali i članovi pregovaračkih timova kako uprava tvrtki tako i Sindikata PPDIV-a među kojima i naši povjerenici :Vlado Bajamić Novi Agrar Osijek, Vinko Strapač Hana Vuka Budimci, Ištvan Flaman Farma Orlovnjak Antunovac kao i članovi povjereništava podružnica. Nakon što su prigodnim riječima prisutni izrazili zadovoljstvo potpisom novih kolektivnih ugovora kojim se reguliraju prava i obveze u navedenim društvima, pristupilo se potpisivanju od strane uprava društava pa je tako KU za NOVI AGRAR d.o.o. potpisao predsjednik Uprave Mato Božić, HANA VUKA d.o.o. direktorica Lidija Vecl Tančik, BERAK d.o.o. direktor Mirko Jurić i KRNDIJA d.o.o. direktor Pero Bilić dok je u ime Sindikata za sve potpis dao predsjednik PPDIV-a Denis Paradiš.

zito3 zito4 zito2 zito1

Državna ergela Đakovo i Lipik ima novi kolektivni ugovor

Ergela

Pregovori oko novog Kolektivnog ugovora u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik u Đakovu uspješno su završeni. Državnu ergelu kao poslodavca u pregovorima je zastupao  ravnatelj Ustanove  Nidal Korabi dok su u ime Sindikata PPDIV pregovarači bili povjerenici Ivan Kuna i Damir Jakšić.

Kolektivni ugovor potpisan je na   vrijeme od čak pet godina i u njemu je zadržana razina prava radnika iz ranijeg kolektinvog ugovora kojemu je istekao rok  primjene.

Sami  postupak pregovora zapoečo je upućivanjem prijedloga novoga kolektivnog ugovora Upravi, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Unatoč svim poteškoćama zadržana su sva prava radnika iz nekadašnjega kolektivnog ugovora, a izvršena je i uskladba  sa odredbama Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, te sa odredbama Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike.

Plaće su utvrđene u osnovice za izračun plaće (sukladno Zakonu o osnovici plaće u javnim službama osnovica iznosi 5.108,84 kune), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te rasponu koeficijenata od 0,582 do 3,007, s time da će po novome Kolektivnom ugovoru plaće biti ukupno veće za nekoliko postotaka radi dodataka na plaću i to naročito radi dodatka za rad u posebnim uvjetima od 5%.

Drugi dodaci na plaće su u rasponu od 10% do 150%. Ugovorene su i jubilarne nagrade, otpremnine i druge potpore u raznim slučajevima te naknade troškova prijevoza s kojim je regulirano pravo naknade radnika u visini ukupnih stvarnih troškova sredstava javnog prijevoza.

Novi Kolektivni ugovor rezultat je zajedničkog rada  i uvažavanja međusobnih interesa i pozicija poslovodstva i sindikata, a radnike u Državnoj ergeli obzirom na organizaciju rada, zastupaju dvije  podružnice Sindikata PPDIV i to jedna u Lipiku, a druga u  Đakovu. Sami tim i sklapanje Kolektinvog ugovora zajednički je uspjeh obiju strana u pregovorima, jer su ugovorene realne vrijednosti koje neće ugroziti  poslovanje Ustanove, jer uspješno poslovanje zajednički im je interes, jer je ono i osnovni preduvjet  za daljnje unapređenje materijalnog položaja radnika. 

Sada, nakon uspješno završenih pregovora, slijedi ovjera novog Kolektivnog ugovora u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava obzirom da je njegova primjena u dvije županije.

U poduzeću Kandit u Osijeku potpisan novi Kolektivni ugovor za slijedeće tri godine, razina prava radnika sačuvana!

Kandit 1 Nakon uspješnih pregovora, u srijedu 23.prosinca,  u poduzeću  Kandit d.o.o. u Osijeku je između Uprave tvrtke koju su zastupali Dajana Mrčela i Gordan Glavaš, te sindikata PPDIV putem povjerenika Brigite Strujić i predstavnika drugog sindikata potpisan  Kolektivni ugovor i to na određeno vrijeme od tri godine sa razinom prava iz doaadašnjeg kolektivnog ugovora, a kojem je rok istekao i koji se produženo primjenjivao cijelo vrijeme.

Postupak kolektivnih pregovora  započeo je upućivanjem prijedloga novog kolektivnog ugovora Upravi društva, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Unatoč kretanjima u gospodarstvu koja nisu najbolja pa tako i u djelatnosti kojom se bavi Kandit, zadržana svu sva prava radnika iz prethodnoga kolektivnog ugovora te je obavljeno usklađenje sa odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu, jer je tvrtka nakon preseljenja na novu lokaciju i u novu tvornicu ostvarila i povećanje obima poslovanja.

Kandit 2 Plaće su utvrđene u rasponu od 1,89 do 8,95, s tim da po novome Kolektivnom ugovoru i nakon potpisivanja novih ugovora o radu radnika iste će biti usklađene za sve radnike zavisno o grupi poslova koje obavljaju i ukupno biti veće za par postotaka, a u svezi i sa dodacima na plaću.

Dodaci na plaće su do 50%, potpore u raznim slučajevima u iznosu od 2.500 do 10.000 kuna , jubilarne nagrade svakih 5 godina rada, prigodne nagrade za Božić kao i druge potpore, sve do zaštite radnika u slučaju bolesti, otpremnine, kao i naknade troškova prijevoza s kojim je regulirano pravo naknade radnika u visini ukupnih stvarnih troškova sredstava javnog prijevoza.

Jučerašnji dogovor i potpis KOlektivnog ugovora rezultat je zajedničkog rada  uprave i Sindikata PPDIV i međusobnog uvažavanja različitih interesa ovih dviju strana koji bez obzira na to imaju isti cilj, a to je dobro poslovanje tvrtke jer je ono  jediina garancija za daljnje unapređenje položaja radnika.

Potpisnici Kolektivnog ugovora u Kanditu bili su složni i oko činjenice da je Novi Kolektivni ugovor, kao izvor prava i obaveza obiju strana u poduzeću, najljepša čestitka radnicima za nadolazeće blagdane Božić i Novu 2016. godinu.

Pregovori za kolektivne ugovore kontinuirana aktivnost Sindikata PPDIV u II. regiji

osijek U Hotelu Osijek u Osijeku održan je 4.prosinca  Zbor II. Regije  na koji su bili pozvani svi povjerenici podružnica, članovi Glavnog odbora, Predsjedništva, Statutarne komisije i Financijskog odbora Sindikata PPDIV-a s područja Regije II Slavonije i Baranje, te se istome odazvalo 69 sudionika. Zboru je nazočio i Predsjednik sindikata PPDIV-a Šimo Orešković i Voditelj ekonomskih poslova  Jasmin Kunjko.

Pod prvom točkom dnevnog reda sudionici su upoznati od Regionalnog povjerenika PPDIV-a o stanju i aktivnostima u sindikalnim podružnicama, a prvenstveno o pregovorima za kolektivne ugovore i različitim fazama istih te poteškoćama u tom dijelu aktivnosti zbog poteškoća na strani socijalnih partnera,te je naglašeno da se pregovori odvijaju u 18 podružnica, a u još nekolicina slijede pregovori.

Osijek 1 Predsjednik Sindikata PPDIV-a je potom nazočne upoznao sa prijedlogom rješenja problema za procese pregovora tj. potrebom kolektivnog radnog spora u slučaju kada se trebamo oduprijeti u procesu ignoriranja stvarnih pregovora od strane poslodavaca jer sindikat PPDIV-a ima kapacitete za takove postupke, kao i o potrebi provođenja procesa pregovora za granski kolektivni ugovor početkom godine kao još jednoj metodi unapređenja socijalnoga dijaloga.

Pod drugom točkom dnevnog reda predsjednikOrešković je upoznao nazočne o postupku izbora u sindikalnim podružnicama po odluci Glavnog odbora sindikata PPDIV-a.

Pod trećom točkom nazočni su postavljali pitanja i međusobno razmjenjivali informacije te se upoznali sa najaktualnijim događanjima i radu u podružnicama i sindikatu PPDIV-a, a zbor je nastavljen uz zajednički ručak i druženje, kao i uz podjelu svima nazočnima prigodnih poklona za nadolazeće blagdane i upućivanjem dobrih želja.

Izvjestitelj:
Ante Krajina dipl.iur. 

Poduzeće Novi Agrar iz Osijeka, te nekoliko manjih tvrtki okupljenih oko Agrara iz sustava Žito grupe imaju novi kolektivni ugovor

Novi Agrar Nakon uspješnih pregovora u poduzeću Novi Agrar iz Osijeka koje posluje u okviru  sustava Žito grupe  potpisan je novi Kolektivni ugovor u kojem je zadržana razina svih dosadašnjih ugovorenih prava radnika iz prethodnog koeltkivnog ugovora kojemu je istekao rok trajanja.

Novi Kolektivni ugovor vrijedit će dvije naredne godine, a potpisali su ga u ime Sindikata PPDIV predsjednik Šimo Oreškoivć i u ime poduzeća Novi Agrar  predsjednik uprave  Mate Božić koji je ujedno i punomoćnik za tvrtke Farma muznih krava Mala Branjevina d.o.o. Osijek, Hana Koška d.o.o. Koška, Rosa d.o.o. Šljivoševci, Melem d.o.o. Šljivoševci i Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac i u kojima će se novi Kolektivni guvoor također primjenjivati. 

Sami postupak  koji je doveo do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora  započeo je upućivanjem prijedloga Upravi za kolektivne pregovore, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Unatoč otežanim uvjetima poslovanja u gospodarstvu pa tako i u djelatnosti kojima se bavi ovih šest društava iz sustava Žito grupe Osijek zadržana svu prava radnika iz prethodnoga kolektivnog ugovora, te je obavljeno usklađivanje sadržaja sa odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

Plaće su utvrđene po skupinama od prve do sedme skupine kao i minimalni rasponi utvrđeni u bruto iznosima po skupinama na način da je između ostaloga u bruto plaću uračunat i dosadašnji minuli rad (prijedlog poslodavca) svakoga radnika, te je na ovakav način svaki radnik zadržao to materijalno pravo, a poslodavcu je omogućeno da mlađim radnicima za isti posao isplati istu plaću kao i starijim radnicima, a što je i bio cilj svega; dakle ista plaća za isti rad.

Ujedno su zadržani dodaci na plaće do 50%,  stalni dodatak  i stimulacija, a uvedeno je i novo pravo nagrada za vjernost firmi- jubilarne nagrade za svakih 5 godina neprekidnog rada u tvrtci.  Prigodne nagrade za Božić i Uskrs unaprijeđene su u odnosu na dosadašnje ugovorene vrijednosti i od sada će biti isplaćivane u visini neoporezivog iznosa. Ugovoren je i dar u naravi, kao i druge potpore.

Sve to je produkt zajedničkih napora Uprave  i Sindikata PPDIV –a za što uspješniji suživot u poduzeću, kao i velike angažiranosti cijeloga povjereništva Sindikalne podružnice Novi Agrar na čelu sa povjerenikom Vladom Bajamić, te uvažavanja interesa obiju strana koje su postigle suglasnot oko zajedničkih ciljeva, a to su uspješno poslovanje tvrtke  i sukladno tome dostojanstven položaj radnika u njoj.

U vremenu koje slijedi, cilj ugovornih strana biti će  da se novi Kolektivni ugovor, u ovim nesigurnim vremenima i ispoštuje u svim tvrtkama za koje je  ugovoren, te da se u jesen nastave kolektivni pregovori i za ostala poduzeća iz sustava Žito grupe i naravno da se uspješno i završe. 

Nakon uspješno završenih pregovora, prava radnika u PP Orahovica ponovo su regulirana Kolektivnim ugovorom

pp orahovica Nakon uspješnih pregovora u PP Orahovica d.o.o. Orahovica između direktora tvrtke Vlade Čondića -Galiničića i Sindikata PPDIV kojeg je predstavljao  Mirko Gardlo, povjerenik sindikalne podružnice, potpisan je Kolektivni ugovor na način da se kolektivni ugovor sklapa na određeno vrijeme od dvije godine sa nivoom prava iz dotadašnjeg kolektivnog ugovora, a kojem je  istekao rok.

Postupak je započeo upućivanjem prijedloga  novoga kolektivnog ugovora Upravi, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Unatoč lošim kretanjima u gospodarstvu pa tako i u djelatnosti kojom se bavi PP Orahovica  zadržana su sva prava radnika iz prethodnoga kolektivnog ugovora, te je obavljeno usklađenje sa odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

Plaće su utvrđene u visini osnovice od 3.000,00 kn kao i rasponi od 1,00 :6,16, dodaci na plaće do 50%, dodaci na teže uvjete rada do 15%, jubilarne nagrade svakih 5 godina rada, prigodne nagrade za Božić i Uskrs u visini maksimalno neoporezivog iznosa, dar u naravi, kao i druge potpore sve do zaštite starijih radnika kod promjene radnih mjesta.

Ujedno je sklopljen i posebni Sporazum s Upravom o visini naknade troškova prijevoza  kojim je regulirano pravo naknade radnika koji ne mogu koristiti sredstva javnog prijevoza.

Sve to je produkt zajedničkog rada  Uprave društva i Sindikata PPDIV –a, te uvažavanja interesa dviju strana kojima je cilj  dobro poslovanje tvrtke kao preduvjet za još bolji položaj radnika u njoj i zato je kolektivni ugovor obveza i pravo obiju strana.

Prijava ili Registracija

Prijava