Search
Close this search box.

Podrucje-rada---Zastita-na-raduPrema dosadašnjim iskustvima Sindikata PPDIV područje zaštite na radu u praksi se uspješno može pokrivati samo organiziranim i koordiniranim djelovanjem svih zainteresiranih subjekata koji su ujedno i uključeni u sami proces. Ti subjekti u jednom trgovačkom društvu jesu uprava, ovlaštenici poslodavca, stručnjaci zaštite na radu, sindikat, radničko vijeće, povjerenici radnika za zaštitu na radu i medicina rada. Svi oni moraju imati precizno utvrđena prava, obaveze i odgovornosti u provedbi zaštite na radu kako bi se ostvarili što bolji rezultati koji se pak sagledavaju kroz smanjivanje ozljeda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih bolesti povezanih s radom, a u konačnici i sa smanjenjem broja dana provedenih na bolovanjima.

Radi što boljeg sagledavanja cijele ove tematike Predsjedništvo Sindikata PPDIV je još 2010. Godine kao svoje pomoćno tijelo ustrojilo Povjerenstvo Sindikata za zaštitu na radu.

Zadaće Povjerenstva prije svega jesu:

Sindikat PPDIV tradicionalno svake godine obilježava 28. travanj – Nacionalni dan zaštite na radu, a svojim dnevnim aktivnostima kroz kolektivne ugovore, rad radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu nastoji podignuti svijest i odgovornost za kvalitetniju zaštitu na radu poslodavca i radnika za rad na siguran način.