Search
Close this search box.

Izvršni odbor EFFAT-a zasjeda u Bruxellesu

IMG 0643

IMG 0643Izvršni odbor Europske Federacije Sindikata iz područja Prehrambene industrije, Poljoprivrede i Turizma (EFFAT) 17. i 18. studenog održava svoju sjednicu u Bruxellesu. Sjednici Izvršnog odbora EFFAT-a u svojstvu člana prisustvuje i predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković, a kroz dnevni red se između ostalog raspravlja o  Europskoj odgovornosti za izbjeglice,  fer konkurenciji i socijalnom dampingu, podnesena su izvješća o  aktivnostima EFFAT-a po sektroima, kao i o radu radničkih vijeća u multinaconalnim kompanijama.

Članovi Izvršnog odbora EFFAT-a upoznati su i sa Ankesima Direktiva Europskog Parlamenta i Vjeća koje donosimo u cijelosti i to:

ANEKS DIREKTIVE 2011/95/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstven status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te za sadržaj odobrene zaštite 

koje donosimo u cijelosti:

Članak 26. Pristup zapošljavanju

1. Države članice odobrit će korisnicima međunarodne zaštite da stupe na posao ili samostalnu djelatnost pod pravilima koje općenito vrijede za tu struku i javne službe, odmah nakon što im je odobrena zaštita.
2. Države članice osigurat će da se aktivnosti kao što su obrazovanje vezano uz zapošljavanje za odrasle osobe, stručno osposobljavanje, uključujući i tečajeve za nadogradnju vještina, praktično iskustvo na radnom mjestu i savjetodavne usluge koje pružaju uredi za zapošljavanje, pruže i korisnicima međunarodne zaštite pod istim uvjetima kao da su državljani te zemlje.
3. Države članice nastojat će olakšati potpuni pristup korisnicima međunarodne zaštite aktivnostima navedenima u stavku 2.
4. Na njih se primjenjuje zakon koji je na snazi u zemlji članici koji se primjenjuje u vezi naknade, pristupa sustavu socijalne zaštite za zaposlene i one koji obavljaju samostalne djelatnosti, kao i drugi uvjeti za zapošljavanje.

IMG 0631Članak 28. Pristup postupcima za priznavanje stečenih kvalifikacija

1. Države članice moraju osigurati jednako postupanje prema korisnicima međunarodne zaštite kao i prema svojim državljanima u kontekstu postojećih postupaka priznavanja stranih diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama.
2. Države članice nastojat će olakšati korisnicima međunarodne zaštite koji ne mogu pružiti dokumentirane dokaze o svojim kvalifikacijama potpuni pristup odgovarajućim shemama za procjenu, vrednovanje i akreditaciju njihovog prethodnog učenja. Sve takve mjere moraju biti u skladu s člancima 2 (2) i 3 (3) Direktive 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija.

ANEKS DIREKTIVE 2013/33/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (dopunjeno)

Članak 15. Zapošljavanje

1. Države članice će osigurati da podnositelji zahtjeva imaju pristup tržištu rada najkasnije devet mjeseci od dana kada je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu u slučaju da nadležno tijelo nije donijelo prvostupanjsko rješenje, a kašnjenje se ne može pripisati podnositelju zahtjeva.
2. Države članice odlučit će o uvjetima za odobrenje pristupa tržištu rada za podnositelje zahtjeva u skladu s njihovim nacionalnim zakonima, a istovremeno će osigurati da podnositelji imaju učinkoviti pristup tržištu rada.
Zbog politike tržišta rada, države članice mogu dati prednost građanima Unije i državljanima potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, te državljanima trećih zemalja koji imaju legalno odobren boravak.
3. Pristup tržištu rada neće se povući tijekom žalbenih postupaka, gdje žalba protiv negativne odluke tijekom regularnog postupka ima suspenzivni učinak, sve dok se žalba konačno ne odbije.

Članak 16. Stručno osposobljavanjeIMG 0646 copy

1. Države članice mogu dozvoliti podnositeljima pristup stručnom osposobljavanju bez obzira je li im dozvoljen pristup tržištu rada.
2. Pristup stručnom osposobljavanju koji se veže uz ugovor o radu ovisit će u kojoj mjeri podnositelj ima pristup tržištu rada u skladu s člankom 15.

Usvojen je i Aneks 3. Kodeksa ponašanja radi pod naslovom TRANSPARETNI RADNI ODNOSI

Čak i ako je situacija u različitim EFFAT-ovim sektorima različita, sindikati mogu promicati Kodeks ponašanja za transparentne radne odnose koji se treba odnositi na SVE radnike bez obzira na njihov status.
Cilj kodeksa ponašanja je podizanje svijesti i promicanje klime nulte tolerancije prema eksploataciji rada na radnom mjestu.
To uključuje, na primjer, (makar se ne mogu svi primijeniti u sektoru poljoprivrede) sljedeće:
• Svi radnici trebaju dobiti pisani ugovor o radu na jeziku koji jasno razumiju, barem što se tiče osnovnih uvjeta njihovog zapošljavanja.
• Svaki radnik treba imati pravo na učlanjivanje u sindikat i na kolektivno pregovaranje za postizanje pravedne plaće i uvjeta zapošljavanja.
IMG 0644• Ugovor o radu treba jasno navesti plaću, koliko i u kojim intervalima se plaća treba isplaćivati (najmanje jednom mjesečno), te osigurati da se to čini na transparentan i dokumentiran način.
• Svi radnici trebaju imati pravo na jednako postupanje i mogućnosti, uključujući i jednaku plaću za rad jednake vrijednosti na istom radnom mjestu.
• Trajanje ugovora o radu treba biti jasno navedeno. Svaka promjena dogovorenog trajanja ugovora treba biti uz obostrani pristanak i u pismenom obliku.
• Ugovor treba jasno navoditi stopu plaće i kako će se ona izračunavati.
• Radni sati i plaćeni godišnji odmor tijekom trajanja zaposlenja moraju biti jasno definirani.
• Za radnike upućene na rad izvan mjesta stanovanja, ugovor treba navesti kako će biti plaćeni troškovi prijevoza i stanovanja.
• Ugovor treba navoditi kako i gdje će biti uplaćeno zdravstveno i mirovinsko osiguranje.
• Radnici ne smiju plaćati naknade posredniku za zapošljavanje ili bilo kakve druge posredničke naknade u postupku zapošljavanja.
• Svim radnicima treba biti omogućen pristup informacijama o njihovim pravima i propisima o zaštiti na radu na radnom mjestu na jeziku koji oni mogu jasno razumjeti.
• Svim radnicima treba dati jednaku radnu i zaštitnu odjeću, opremu, naputke i trening koji su potrebni za rad na tom radnom mjestu.