Search
Close this search box.

HUP-u upućene inicijative za granski kolektivni ugovor za prehrambenu industriju i poljoprivredu

Na Devetom kongresu Sindikata PPDIV-a održanom početkom prosinca 2021. godine, delegati Kongresa usvojili su Program rada za sljedeće petogodišnje razdoblje kojim je, između ostaloga, jedan od definiranih ciljeva Sindikata PPDIV-a sklapanje granskog kolektivnog ugovora.

Nastavno za Zaključak Predsjedništva Sindikata PPDIV-a iz veljače ove godine a slijedom Sporazuma o unapređenju višesektorske i sektorske suradnje koji su Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) potpisali 16. rujna 2021. godine, te sastanak SSSH, HUP-a i njihovih granskih članica o unapređenju socijalnog dijaloga na granskoj razini održan 28. siječnja 2022. godine o čemu smo već ranije izvještavali, Sindikat PPDIV je 29. ožujka uputio Hrvatskoj udruzi poslodavaca – Udruzi prehrambene industrije i poljoprivrede dvije inicijative za pokretanjem postupka kolektivnog pregovaranja radi sklapanja kolektivnog ugovora za prehrambenu industriju i poljoprivredu.

Sporazumom o unapređenju suradnje SSSH i HUP opredijelili su se za poticanje unapređenja bipartitnog sektorskog dijaloga, s posebnim naglaskom na kolektivno pregovaranje. S tim u vezi, potpisnici Sporazuma i njihove članice na sektorskoj razini, između ostaloga, „naročito su se obvezali u dobroj vjeri pregovarati o sklapanju ili izmjeni kolektivnog ugovora“ (članak 10.).

Imajući u vidu sadržaj i ciljeve Sporazuma, sindikati udruženi u SSSH zainteresirani za kolektivne pregovore na granskoj razini odlučili su pokrenuti inicijative za sektorskim kolektivnim pregovorima za metalnu industriju, drvnu i papirnu industriju, poljoprivredu, prehrambenu industriju, industriju građevinskog materijala i javni linijski prijevoz u cestovnom prometu, dok su pregovori u graditeljstvu, ugostiteljstvu i trgovini već u tijeku.

S ciljem reaktivacije Sporazuma o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor prehrambene industrije i poljoprivrede od dana 10. studenog 2016. godine te nastavka zajedničkih napora za unapređenjem bipartitnog sektorskog dijaloga za koje smo se opredijelili, očekujemo pozitivan odgovor na ovu inicijativu.