Search
Close this search box.

28. travnja – Svjetski i nacionalni dan sigurnosti i zdravlja na radu

Međunarodna organizacija rada (ILO) 2003. godine proglasila je 28. travnja Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu. Ovogodišnja tema je socijalni dijalog u stvaranju pozitivne kulture sigurnosti i zdravlja, kako bi se dodatno potaknuli napori za sigurniji, zdraviji i dostojanstveniji rad na globalnoj razini i jačao socijalni dijalog u području zaštite na radu.

28. travnja u Republici Hrvatskoj je i Nacionalni dan zaštite na radu, koji je proglasio 1. lipnja 2007. godine Hrvatski sabor na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i uz potporu Gospodarsko-socijalnog vijeća. Dakle, ovo je 15 obljetnica od proglašenja tog nacionalnog dana.

Taj dan je i Međunarodni dan sjećanja na poginule i ozlijeđene radnike na radu koji sindikalni pokret obilježava diljem svijeta od 1996. godine.

Ovogodišnji Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu podsjeća nas da je za podizanje razine sigurnosti i zdravlja na radu potrebno sudjelovanje svih dionika i socijalni dijalog. Samo tako će se moći pronaći učinkovita rješenja za postojeće i nove rizike.

Na nacionalnoj razini kroz učinkovit socijalni dijalog, vlada i socijalni partneri trebaju suradno i aktivno sudjelovati u svim fazama procesa donošenja odluka o sigurnosti i zdravlju na radu. To je važno od razvoja i revizije politike zaštite na radu i regulatornih okvira za rješavanje stalnih i novih izazova u području zaštite na radu, do stvarne primjene na razini radnog mjesta. Socijalni dijalog ne samo da doprinosi poboljšanju politika i strategija zaštite na radu, već je ključan za izgradnju vlasništva i predanosti, olakšavajući put za njihovu brzu i učinkovitiju provedbu.

Na radnom mjestu sa snažnom kulturom sigurnosti i zdravlja, radnici se osjećaju zaštićeno u vezi s potencijalnim rizicima za sigurnost i zdravlje na radu a menadžment proaktivno djeluje i surađuje s radnicima kako bi pronašao odgovarajuća, učinkovita i održiva rješenja. Važna  je otvorena komunikacija i dijalog koji se temelji na povjerenju i međusobnom poštovanju.

Pred vladom, socijalnim partnerima, stručnjacima HR i zaštite na radu, zdravstvenim djelatnicima i samim radnicima, puno je posla.

U posljednje četiri godine, uz ukupno 68.040 prijavljenih ozljeda na radu registrirano je i 218 smrtnih slučajeva u radnim prostorima, od čega 118 zbog nesreća a čak njih 90 zbog bolesti radnika!? Jačanje mjera prevencije, sigurnost i zdravlje radne populacije najvažniji je zadatak.

Sigurnost i zdravlje na radu vitalne su komponente dostojnog rada. Fizički uvjeti i psihički zahtjevi radnog mjesta u velikoj mjeri utječu na radnike. Nesreće na radu imaju značajnu ljudsku, društvenu i ekonomsku cijenu, koju trebamo nastojati eliminirati, osiguravajući da sva radna mjesta budu zdrava i sigurna.

Prema podacima HZZO zbog spriječenosti za rad tijekom godine dnevno na poslu nije bilo 56.272 radnika, od čega njih 2.347 zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Izgubljeno je ukupno 17.812.140 dana, od čega se 736.828 dana odnosi na priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti. Isplaćeno je 174.189.883 Kn za bolovanje za priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti. Izdaci za zdravstvenu zaštitu na radu – specifična zdravstvena zaštita iznosili su 92.145.424 Kn. S obzirom na ukupan broj dana privremene nesposobnosti za rad i broja aktivnih osiguranika, proizlazi da je svaki zaposlenik na razini Hrvatske tijekom 2020. godine bolovao prosječno 11,31 dan.

Tijekom pandemije Covid-19 ponovno smo se uvjerili u važnost snažnog sustava sigurnosti i zdravlja na radu. Kako će virus SARS-CoV-2 biti prisutan među populacijom još dugi niz godina, moramo nastojati jačati kulturu sigurnosti i zdravlja na radu na svim razinama u društvu u cjelini.

U povodu ovogodišnjeg obilježavanja, Međunarodna organizacija rada (ILO) objavila je izvješćePowerPoint slajdove i poster, a organizira i globalni webinar „Djelujmo zajedno za izgradnju pozitivne kulture sigurnosti i zdravlja – Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 2022.“ (28. travnja 2022. s početkom u 13.30 sati). Više na https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/safeday2022/lang–en/index.htm.

Registracija na Zoomu i sudjelovanje na webinaru je besplatno.

U svakoj radnoj sredini prilika je organizirati niz aktivnosti (tematskih predavanja, proširene sjednice odbora za zaštitu na radu i radničkog vijeća, praktične vježbe evakuacije i spašavanja, prezentirati izvješće o radu povjerenika za zaštitu na radu ili pokrenuti inicijativu informiranjem radnika za provedbu njihovog izbora, organizirati sa zavodom za javno zdravstvo predstavljanje programa „Tvrtka – prijatelj zdravlja“ i dr.).

Na takav način moguće je informirati, educirati i potaknuti rukovoditelje i radnike na osvješćivanje o važnosti ove teme, važnost poštivanja sigurnog radnog okruženja, kao i zajedničku skrb poslodavaca i radničkih predstavnika o primjerenim i sigurnim  uvjetima rada.

Više o ovoj temi na https://www.sigurnost.eu/svjetski-dan-sigurnosti-i-zastite-zdravlja-na-radu-2022/.

 

Vitomir Begović